શ્રી સંઘનાં સર્વ પૂણ્યશાળીઓને યથાશક્તિ તથા ભક્તિ સ્વરુપે લાભ પ્રાપ્ત થાય તેવા શુભ ભાવ સાથે આપ સર્વને લાભ લેવા સાદર વિનંતિ… મહાવીર ફોઉન્ડેશન ખુબ ખુબ આભાર માને છે. ખુબ ખુબ અનુમોદના.

April 2021
અભિષેક પૂજા અનુજાબેન ઝવેરી [૨] કમલભાઈ શાહ હસ્તે: દિલીપભાઈ, દક્ષાબેન, વંદિતાબેન, દિવ્ય તથા દેવ શાહ પરિવાર – કમલભાઈના જન્મ દિન નિમિતે
અંગલૂંછણાસ્વ. જેઠાલાલ નેમચંદભાઈ શાહ હસ્તે: જયાબેન જેઠાલાલ શાહ પરિવાર
કેસર પૂજાસ્વ. જયસુખલાલ નંદલાલ શાહ, હસ્તે: દમયંતીબેન જયસુખલાલ શાહ પરિવાર
પુષ્પ પૂજાજયશ્રીબેન યોગેશભાઈ જયંતીલાલ રયાણી પરિવાર
 ધૂપ પૂજાએક સદ્દગ્રસ્થ
 દીપક પૂજાદિશાનભાઈ નરેન્દ્રભાઈ ટોળીયા
March 2021
અભિષેક પૂજા રાધાબેન અસ્વીનભાઈ વોરા પરિવાર
અંગલૂંછણાસ્વ. જયસુખલાલ નંદલાલ શાહ, હસ્તે: દમયંતીબેન જયસુખલાલ શાહ પરિવાર
કેસર પૂજાજયશ્રીબેન યોગેશભાઈ રયાણી
પુષ્પ પૂજાસ્વ બિપીનભાઈ બાબુભાઇ મેહતા, હસ્તે: સ્વ બાબુભાઇ રતનશી મેહતા પરિવાર
 ધૂપ પૂજાહીર, રચનાબેન મનનભાઈ શાહ
 દીપક પૂજાસ્વ હંસાબેન જયંતીલાલ શાહ, હસ્તે: હીનાબેન કોઠારી, નીપાબેન ગાથાની તથા સ્મિતાબેન બારોટ
February 2021
અભિષેક પૂજા જીમિત, ભાવના ટેઓ તથા કુનાલના જન્મ દિવસ નિમિતે, હસ્તે: જયાબેન જેઠાલાલ શાહ પરિવાર
અંગલૂંછણાઉષાબેન, સુરેન્દ્રભાઇ ઋષભ ટેથટ જેનના જન્મ દિવસ નિમિતે, હસ્તે: જયાબેન જેઠાલાલ શાહ પરિવાર
કેસર પૂજાજિનંશ, નિશાબેન ડીકેશભાઈ શાહ પરિવાર
પુષ્પ પૂજાહિતેષભાઇ જયંતીલાલ રયાણી પરિવાર
 ધૂપ પૂજાધીરજબેન વાડીલાલ મેહતા, હસ્તે: હીર, રચનાબેન મનનભાઇ શાહ પરિવાર
 દીપક પૂજાસ્વ. જયસુખલાલ નંદલાલ શાહ, હસ્તે: દમયંતીબેન જયસુખલાલ શાહ પરિવાર
January 2021
અભિષેક પૂજા રશ્મિકાન્ત ભીખાભાઇ શાહ પરિવાર, હસ્તે: જૈનિકા, હિરલ, અંકીતભાઈ શાહ
અંગલૂંછણાવિદ્યાબેન મનહરલાલ મેહતા પરિવાર
કેસર પૂજાપ્રિન્સેસ, ઐશ્વર્યા રાધેશ્વરીબેન રાજકુમારભાઈ શાહ પરિવાર
પુષ્પ પૂજાજ્યોતિબેન હિતેષભાઇ રયાણી
 ધૂપ પૂજારીટાબેન જયંતીલાલ રયાણી
 દીપક પૂજાસ્વ. હસ્મિતાબેન જયંતીલાલ રયાણી
December 2020
અભિષેક પૂજા પાર્થભાઈ ,ધ્વનીબેન, મમતાબેન સુનિલભાઈ ગાંધી
અંગલૂંછણાઅમીબેન મેહુલભાઈ શાહ પરિવાર
કેસર પૂજારીશીભાઈ, અમિતાબેન, હેમંતભાઈ શાહ પરિવાર
પુષ્પ પૂજા[1] વિદ્યાબેન મનહરલાલ મેહતા પરિવાર [2] રશેષભાઈ ચીનુભાઈ શાહ પરિવાર [3] મંજુલાબેન નવીનભાઈ પટવા પરિવાર
 ધૂપ પૂજાહેનલબેન અલ્પેશભાઈ દામાણી પરિવાર
 દીપક પૂજા[1] રશેષભાઈ ચીનુભાઈ શાહ પરિવાર [2] શોભનાબેન મુકુંદભાઈ શાહ પરિવાર
November 2020
અભિષેક પૂજા[૧] અનુજાબેન ઝવેરી [૨] હંસાબેન પ્રવિણચંદ્ર શાહ
અંગલૂંછણા[૧] કાજલબેન નરેન્દ્રભાઈ ટોલીયા પરિવાર [૨] જયાબેન અમૃતલાલ દોઢીયા
કેસર પૂજાપાર્થભાઈ, ધ્વનીબેન , મમતાબેન સુનિલભાઈ ગાંધી
પુષ્પ પૂજાઅરિહાબેન ચિંતનભાઈ શાહ
 ધૂપ પૂજાજયશ્રીબેન યોગેશભાઈ રયાણી
 દીપક પૂજારેખાબેન મિહિરભાઈ કાપડીયા
October 2020
અભિષેક પૂજામંજુબેન ગુલાબભાઇ શાહ
અંગલૂંછણામંજુબેન ગુલાબભાઇ શાહ
કેસર પૂજાનીકીબેન, દિશાનભાઈ, કાજલબેન નરેન્દ્રભાઈ ટોળીયા પરિવાર
પુષ્પ પૂજારવીભાઇ હીતેશભાઈ રયાણી
 ધૂપ પૂજાકહાનભાઈ અંકીતભાઈ શાહ
 દીપક પૂજારોબર્ટ ગ્રીટના સ્મર્ણાથે, હસ્તે: સ્મિતાબેન બાબુભાઇ અને શાંતાબેન શાહ, જૈન સેન્ટરે, લેસટર [2] પ્રિયલબેન મુકુંદભાઈ શાહ

Leave a comment

Derasar Hours

Monday to Friday
Mornings:
DARSHAN: 8:30am to 12:30pm
POOJA: Upto 12.15pm
Saturday - Sunday
DARSHAN: 8:30am to 1:30pm
POOJA: Upto 1.15pm

Evenings:
DARSHAN: 6.00pm to 8:00pm
AARTI: 7:30pm


Subscribe to WhatsApp Group

Contact Us

Registered Address:
Mahavir Foundation Ltd.
557 Kenton Road, Kenton, Middlesex HA3 9RS
Company Registration No: 02132728
Registered Charity No: 296175

020 8206 1659
info@mahavirfoundation.com

Mahavir Foundation © 2024. All Rights Reserved. Website Design & Development: Mukesh Kapashi